Vil­la­mos al­ál­lo­más ke­ze­lő kép­zés

Szakmai információk
Képzés formája Csoportos csoportos
Képesítés típusa / végzettség szakmai bizonyítvány
Képzést biztosító intézmény Apave Magyarország Kft.
Képzés bemutatása

A tanfolyam kihelyezett formában is indul!

OKJ 35 522 11

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A001

A kép­zé­si prog­ram si­ke­res tel­je­sí­té­sé­vel a részt­ve­vő meg­is­me­ri a vil­la­mos al­ál­lo­más ke­ze­lő te­vé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gő mun­ka­kö­ri fel­ada­to­kat, el­sa­já­tít­ja a fog­lal­ko­zás na­pi gya­kor­lá­sá­hoz, a fel­ada­tok biz­ton­sá­gos vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges kom­pe­ten­ci­á­kat, ké­pes­sé vá­lik egy alap­já­ban vé­ve ve­szé­lyes szak­te­rü­le­ten meg­va­ló­su­ló te­vé­keny­sé­gi kör­ben a biz­ton­sá­gos és meg­bíz­ha­tó mun­ka­vég­zés­re. A ki­tű­zött kép­zé­si cél el­éré­se ér­de­ké­ben a kép­zés­ben részt­ve­vők­nél ki kell ala­kí­ta­ni a fel­ada­tok vég­re­haj­tá­sá­hoz szük­sé­ges tu­laj­don­sá­gok: az al­kal­ma­zott szak­mai is­me­re­tek-, az ered­mé­nyes mun­ka­vég­zés­hez nél­kü­löz­he­tet­le­nül szük­sé­ges szak­mai kész­sé­gek- és ké­pes­sé­gek-, a sze­mé­lyes, a tár­sas- és a mód­szer kom­pe­ten­ci­ák meg­fe­le­lő szint­jét.

Főbb té­ma­kö­rök:

  • 11287-12 Vil­la­mos al­ál­lo­más el­len­őr­zés, ke­ze­lés
  • 11286-12 Mű­sza­ki ügy­vi­tel
 

Fon­tos tud­ni: 

Kép­zé­si idő alatt két mo­dul­zá­ró vizs­gát kell tel­je­sí­te­ni a részt­ve­vők­nek leg­alább 51%-os ered­ménnyel, ami írás­be­li és szó­be­li rész­ből áll. A kép­zé­si idő vé­gén a rész­ve­vők komp­lex ál­la­mi OKJ szak­mai vizs­gát tesz­nek, ami össze­sen 3 (há­rom) vizs­ga­rész­ből áll majd a 2013.évi LXXVII.​tv. az új fel­nőtt­kép­zé­si tör­vény és a komp­lex vizs­gák­ra vo­nat­ko­zó 315/2013. (VI­II.28.) kor­mány­ren­de­let sze­rint.

Jelentkezés feltétele szakmunkás képesítés villamos szakmában (pl. villanyszerelő) vagy erősáramú technikus vagy felsőfokú végzettség 1. fokú munkaköri alkalmasság (Igazolást a foglalkozás-egészségügyi szakorvostól kell kérni!) 2 év végzettsége szerint eltöltött gyakorlat
Helyszín és időzítés
Képzési napok és időpontok hétfő és kedd 7:50-16:00
Képzés időtartama 3 hó­nap
Képzés helyszíne 3527, Miskolc, József Attila út 49.
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 190 000 Ft
Díj tartalma Az ár az oktatási díjat tartalmazza. További költség: vizsgadíj (85.000 Ft), jegyzetek ára (20.000 Ft),
Kedvezmények
  • melyiksuli.hu kedvezmény ( 5% )
  • GYED-en vagy GYES-en lé­vők­nek ( 10% )
A kedvezmények nem összevonhatók!
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Részletfizetés 2 x 105.000 Ft és 1 x 85.000 Ft.
Egyéb információk
Címkék kezelő, alállomás, Miskolc

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Vil­la­mos al­ál­lo­más ke­ze­lő kép­zés

További vil­la­mos al­ál­lo­más ke­ze­lő képzés ajánlatok

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!