Erre a tanfolyamra már sajnos nem tudsz jelentkezni! Tekintsd meg hasonló Építő- és anyagmozgató gép kezelő (Targoncavezető) képzésekre vonatkozó ajánlatainkat.

Épí­tő- és anyag­moz­ga­tó gép ke­ze­lő­je (tar­gon­ca­ve­ze­tő) tanfolyam

Szakmai információk
Képzés formája Csoportos csoportos
Képesítés típusa / végzettség szakmai bizonyítvány
Képzést biztosító intézmény Vincotte International Hungary Kft.
Képzés bemutatása

OKJ 32 582 02

Nyilvántartásba vételi szám: E-000663/2014/A006

A kép­zés le­írá­sa:

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Épí­tő- és anyag­moz­ga­tó gép ke­ze­lő­je (tar­gon­ca­ve­ze­tő) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se, mely után kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő ön­já­ró eme­lő­be­ren­de­zé­sek­re.

Főbb té­ma­kö­rök:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jog­sza­bály­ban elő­írt irá­nyí­tá­si és jel­rend­szer
 • Eme­lés és ra­ko­dás­tech­no­ló­gia
 • A ra­kat­kép­zés és bon­tás sza­bá­lya­i­nak is­me­re­te
 • Eme­lő­gép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Ve­szé­lyes anya­gok
 • Tűz­ve­szé­lyes anya­gok
 • Hul­la­dék és ve­szé­lyes anyag ke­ze­lé­se
 • Eme­lés füg­gesz­té­kek­kel, te­her­fel­ve­vő esz­kö­zök­kel
 • Te­her­kö­tö­zés sza­bá­lyai
 • Te­her­eme­lés biz­ton­sá­gi elő­írá­sai
 • Eme­lő­gé­pek faj­tái, rend­sze­re, fel­épí­té­se
 • Adott eme­lő­gép szer­ke­zet­ta­na

 

Jelentkezés feltétele 8. évfolyam elvégzése, egészségügyi alkalmasság, 18. életév betöltése
Helyszín és időzítés
Képzési napok és időpontok szom­bat
Képzés időtartama 2 hónap
Képzés helyszíne 4025, Debrecen,
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 82 000 Ft
Díj tartalma Az ár tartalmazza: oktatási díj (39.000 Ft), jegyzetköltség (4.000 Ft), vizsgadíj (39.000 Ft). A feltüntetett összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.
Kedvezmények -
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Részletfizetés 2 x 21 500 Ft és 1 x 39 000 Ft
Egyéb információk
Címkék targoncavezető, Debrecen

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Tar­gon­ca­ve­ze­tő kép­zés Budapest

További Építő- és anyagmozgató gép kezelő (targoncavezető) képzés ajánlatok

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!