Erre a tanfolyamra már sajnos nem tudsz jelentkezni! Tekintsd meg hasonló Építő- és anyagmozgató gép kezelő (Targoncavezető) képzésekre vonatkozó ajánlatainkat.

Tar­gon­ca­ve­ze­tő tanfolyam

Szakmai információk
Képzés formája Csoportos csoportos
Képesítés típusa / végzettség szakmai bizonyítvány
Képzést biztosító intézmény Apave Magyarország Kft.
Képzés bemutatása

OKJ 32 582 02

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000663/2014/A006

A képzés intenzív formában indul.

A jelenleg érvényben lévő EBSZ alapján Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel (NKH vizsga).

A kép­zés cél­ja, ál­la­mi­lag el­is­mert (OKJ-s) Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) bi­zo­nyít­vány meg­szer­zé­se, mely után kü­lön tan­fo­lyam­mal a ha­tó­sá­gi vizs­ga is el­vé­gez­he­tő önjáró emelőberendezésekre.

Az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) (INTENZÍV) képzés főbb témakörei:

 • Mo­tor­tan
 • Anyag­is­me­ret
 • Elekt­ro­tech­ni­kai ala­pok
 • Hid­ra­u­li­ka, pne­u­ma­ti­kai alap­is­me­re­tek
 • Mun­ka-, bal­eset-, tűz- és kör­nye­zet­vé­del­mi is­me­re­tek
 • Elsőse­gély nyúj­tá­si is­me­re­tek
 • Mun­ka­gép üze­mel­te­té­si ala­pok, tech­no­ló­gi­ák
 • Mun­ka­vég­zés sza­bá­lyai
 • Gép­ele­mek
 • Ter­hek moz­ga­tá­si fel­té­te­le­i­nek is­me­re­te
 • Mun­ka­sze­re­lé­kek
 • Egyez­mé­nyes irá­nyí­tá­si- és jel­rend­szer
 • Emelőgép-nap­ló ve­ze­té­se
 • Anyag­moz­ga­tás, köz­le­ke­dés sza­bá­lyai a mun­ka­te­rü­le­ten
 • Ter­hek, egy­ség­ra­ko­má­nyok moz­ga­tá­sá­nak is­me­re­te
 • Jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
 • Emelés és rakodástechnológia
 • A rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
 • Emelőgép-napló vezetése
 • Veszélyes anyagok
 • Tűzveszélyes anyagok
 • Hulladék és veszélyes anyag kezelése
 • Emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
 • Teherkötözés szabályai
 • Teheremelés biztonsági előírásai
 • Emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése
 • Adott emelőgép szerkezettana

Fontos tudni:

- A tan­fo­lyam gya­kor­la­ti kép­zést tar­tal­maz­za.

-Gyakorlati igazolás és régi típusjú (sárga) jogosítvány megléte esetén 20%! kedvezmény az oktatási díjból!

(A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet lehetővé teszi a szakmai gyakorlati képzés idejébe a foglalkoztató cég vezetője által kiadott, cégszerűen aláírt gyakorlati időről szóló igazolás (gyakorlatot igazoló lap melléklet) alapján igazolt gyakorlati idő beszámítható maximum 42- 72 órában, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott tanfolyami idő (90-140 óra) arányában.)

- A mód­szer­tan ki­ala­kí­tá­sá­nál fi­gye­lem­be vet­tük, hogy részt­ve­vő­ink je­len­tős ré­sze mun­ka mel­lett sze­ret­né ezt a vég­zett­sé­get meg­sze­rez­ni, ezért az oktatások hétvégén zajlanak, magánszemélyek részére kamatmentes részletfizetési lehetsőséggel!

- Az új jog­sza­bá­lyok alap­ján a kü­lön­bö­ze­ti vizs­gát most ha­tó­sá­gi vizs­gá­nak ne­ve­zik és a Nem­ze­ti Köz­le­ke­dé­si Ha­tó­ság (NKH) bo­nyo­lít­ja, a 40/2009. (Vlll. 31.) KHEM ren­de­let alap­ján és az új jo­go­sít­vá­nyo­kat is ők ál­lít­ják ki.

- A ko­ráb­ban le­tett épí­tő­gép­ke­ze­lő jo­go­sít­vá­nyok ér­vény­ben ma­rad­nak, de új gé­pe­ket már nem le­het ezek­be be­je­gyez­ni. Az eme­lő-és ra­ko­dó­gé­pek te­kin­te­té­ben 2015.​december 31-ig jo­go­sít a be­jegy­zett gép­tí­pu­sok ke­ze­lé­sé­re.

- A ha­tó­sá­gi vizs­ga, az OKJ-s bi­zo­nyít­vány bir­to­ká­ban csak gya­kor­la­ti vizs­gát (gép­ke­ze­lést) je­lent!

Külön hatósági vizsga kell az alábbi gépcsoportok esetén:

3324 Vezetőüléses targoncák
3313 Vezetőállásos targoncák
3312 Gyalogkíséretű targoncák

Az egyes szakképesítés-elágazásokban megszerzett szakképesítés a szakképesítés-elágazás megnevezésének megfelelõ gépek kezelésére nyújt államilag elismert képesítést.

 

Jelentkezés feltétele - Iskolai végzettség: 8. évfolyam elvégzése - Egészségügyi alkalmasság: 1. fokú munkaköri alkalmasság - Egyéb feltétel: a 18. életév betöltése
Helyszín és időzítés
Képzési napok és időpontok hétfő - péntek 16:00 - 20:00
Képzés időtartama 4 x 5 nap
Képzés helyszíne 1143, Budapest 14. ker.,
Árral és fizetéssel kapcsolatos infók
Képzési díj 49 000 Ft
Díj tartalma Az ár kizárólag az oktatási díjat tartalmazza. További költségek: jegyzetek ára (4 495 Ft), vizsgadíj (29.000 Ft)
Kedvezmények -
Fizetési mód postai csekk, banki átutalás
Egyéb információk
Címkék kezelő, Budapest, targoncavezető, targonca, gép, anyagmozgató

A profil menü megtekintéséhez kérjük lépj be vagy regisztrálj!


To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Kapcsolódó galériák

Tar­gon­ca­ve­ze­tő tanfolyam

További Építő- és anyagmozgató gép kezelő (targoncavezető) képzés ajánlatok

separator

Kérdésed van a képzéssel, tanfolyammal kapcsolatban?
Küldd el nekünk, és mi megválaszoljuk!