Adatkezelés, adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

(„Nyilatkozat”)

A jelen Nyilatkozat az Online Service Selector Kft. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Szőlő u. 39.; cégjegyzékszám: 13-09-140320; adószám: 22935096-2-13; „Üzemeltető”) által, a melyiksuli.hu webcímen üzemeltetett  weboldal („Honlap”) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltatás technikai hátterének biztosítását az Üzemeltető és a tőle jogi értelemben független szolgáltató, a Macroweb Internet Consulting Kft. (székhely: 1213 Budapest, Páfrányos út 15. cégjegyzékszám: 01-09-961663; adószám: 23355181-2-43 „Karbantartó” illetve „Tárhelyszolgáltató”) megosztva végzik. A Szolgáltatás működéséhez szükséges webtárhelyet Üzemeltető a Tárhelyszolgáltatótól bérli, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódód szoftvereket Karbantartó tartja karban.

A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony megszűntétől számított 6 (hat) hónap, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat – a felhasználó előzetes engedélye nélkül - kizárólag az Üzemeltető munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik.

Az adatkezelés célja, hogy az Üzemeltető a felhasználó által kiválasztott képzésére vonatkozó jelentkezést az adott oktatási intézmény felé továbbítsa, és ezáltal elősegítse az oktatási intézmény és a felhasználó közötti jogviszony létrejöttét („Szolgáltatás”).

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. és 14. §-ai.

Adat-összekapcsolás

Az Üzemeltető a felhasználók által a regisztráció és a Szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli. A felhasználókra vonatkozó személyes, illetve egyéb adatokat az Üzemeltető nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt az Üzemeltető kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően megadott felhasználói hozzájárulás esetén teszi meg.

A Szolgáltatás használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A felhasználó az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az Üzemeltető az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára.

Regisztráció

A Honlap használata regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Honlapon elérhető funkciók egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek a felhasználó által kiválasztott képzésére vonatkozó jelentkezéshez elengedhetetlenül szükségesek.

Regisztráció esetén az Üzemeltető minden új felhasználóknak küld egy első üdvözlő üzenetet, amely a Szolgáltatás használata szempontjából fontos információkat is tartalmaz (például felhasználói név és jelszó megerősítése).

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat.

A Szolgáltatás egyes részeinek üzemeltetését az Üzemeltető adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Kiszervezés esetén a felhasználók erről a tényről megfelelő tájékoztatást kapnak.

Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy a felhasználók általa kezelt személyes adatainak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során biztosítani tudja. Az Üzemeltető ugyanakkor kizár mindennemű olyan, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősséget, amely a szerverek és a Szolgáltatás elhelyezésére szolgáló tárhely üzemeltetésével kapcsolatos, és minden, a szerver- és tárhelyüzemeltetéssel kapcsolatos felelősséget a Tárhelyszolgáltatóra illetve a Karbantartóra hárít.

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, az Üzemeltető nem garantálja, hogy az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az Üzemeltető a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.

Az érintetteket megillető jogok gyakorlása, jogorvoslat

A Szolgáltatás keretén belül a felhasználóknak bármikor lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására, javítására és törlésére, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@melyiksuli.hu e-mail címen. Az Üzemeltető mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A személyes azonosító és a jelszó törlése csak a felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével együtt lehetséges.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Üzemeltető felelősségének kizárása

Az Üzemeltető az oktatási intézmények által a Honlapon tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 10. napon lép hatályba.

Pilisszentiván, 2013. május hó 30. napja

CsatolmányMéret
Adatkezelési szabályzat84.71 kB