Felhasználási feltételek

melyiksuli.hu weboldalt („Weboldal”) az Online Service Selector Kft. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Szőlő u. 39.; cégjegyzékszám:13-09-140320; adószám: 22935096-2-13;„Üzemeltető”) működteti.

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető, aki a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át. A személyes adatok felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

Honlapon közzétett adatok

Üzemeltető által a Weblapon nyújtott szolgáltatás („Szolgáltatás”) működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Szolgáltatás keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Honlapon jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a Szolgáltatás Adatvédelmi Nyilatkozatát és a vonatkozó jogszabályokat. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált felhasználók számára érhetőek el.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

A regisztráció során a felhasználónak jelszót kell választania és belépési nevet kell megadnia (érvényes e-mail cím), melyekkel beléphet személyes felhasználói fiókjába (account). Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A regisztráció kétféle módon történhet. A regisztráció egyik módja, hogy a felhasználó felhasználónévvel és jelszóval a Honlapon regisztrál, ezt követően a felhasználó az általa megadott email címre küldött levélben megkapja az account aktiváláshoz szükséges, az Üzemeltető által generált átmeneti kódot, amelyet a következő belépés alkalmával a felhasználó köteles megváltoztatni. A regisztráció másik módja, hogy a felhasználó a facebook accountjával regisztrál, amely során a felhasználónak hozzá kell járulni, hogy a facebook-on közzétett személyes adatait a rendszer átvegye. Mindkét regisztrációs folyamat után a felhasználó egy, a Honlapon közzétett űrlapon adhatja meg saját adatait, amely a képzésekre vonatkozó jelentkezéshez szükséges. A regisztrációkor nem élő, vagy a felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Üzemeltető 12 (tizenkettő) hónap elteltét követően törölheti az inaktív felhasználókat rendszeréből. A regisztráció törlése előtt az Üzemeltető saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a regisztráció meghosszabbítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a regisztrációkor nem élő, vagy a felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért.

Üzemeltető szellemi alkotáshoz fűződő joga

A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás maga (ideértve többek közt valamennyi, a Szolgáltatás keretén belül elérhető szöveges tartalmat, grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal szerkezetét (layout), grafikai megoldásait (design), szerkesztési elveit, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A melyiksuli.hu domain név az Üzemeltető javára bejegyzett domain név. Ezen megjelölés - ideértve a hozzá a megtévesztésig hasonló neveket, illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

Szolgáltatás tartalma

A Szolgáltatás az Üzemeltető által szerződéses kapcsolatban álló oktatási intézmények („Oktatási Intézmény”) képzéseire vonatkozóan tartalmaz adatokat, tájékoztatókat, és egyéb képzésre vonatkozó dokumentumokat. A Honlapon megjelenő mindenfajta szöveges tartalom tájékoztató jellegű, amelynek hitelességéért, helytállóságáért az Oktatási Intézmény felelős.

A Honlapon közzétett jelentkezési adatlapot („Jelentkezési Lap”) a felhasználó előzetes regisztrációt követően tudja az adott képzésre vonatkozóan kitölteni, és Üzemeltető részére elküldeni. Felhasználó a Jelentkezési Lap kitöltésekor hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető az abban szereplő adatokat a képzést nyújtó Oktatási Intézmény felé továbbítsa.

Jelentkezési Lap Üzemeltető részére történő megküldését követően felhasználó az Üzemeltetőtől a jelentkezésére vonatkozóan egy automatikusan generált üzenetet kap - amelyben Üzemeltető felhasználót tájékoztatja az Üzemeltető illetve az Oktatási Intézmény nevéről, címéről, a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről, a terméknek, illetve szolgáltatásnak a díjáról, az elállás jogának gyakorlásának feltételeiről, annak módjáról és következményeiről, az Oktatási Intézmény ajánlati kötöttségének idejéről, a szerződés megszüntetésének lehetőségéről -, majd az Oktatási Intézmény 2 (kettő) napon belül írásbeli értesítést küld a felhasználó részére a Képzés Megállapodás megkötésére vonatkozóan.

Felhasználó a kitöltött Jelentkezési Lap Üzemeltető részére történő elküldésével kötelezettséget vállal arra, hogy az Oktatási Intézménnyel a képzés igénybevételére vonatkozó képzési megállapodást („Képzési Megállapodás”) megköti, amelynek feltételeit az Oktatási Intézmény a Honlapon lévő adatlapján közzéteszi, ezáltal a Jelentkező azt előzetesen megismerheti.

Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Jelentkezési Lap Üzemeltető részére történő megküldésének visszaigazolását követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a Képzési Megállapodás megkötésétől.  

Szolgáltatás szabálytalan használata

Amennyiben valamely felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a felhasználó által közzé, vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen Szabályzatot és emiatt vagy ezzel összefüggésben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott felhasználó felelős az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt megtéríteni. A felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szabályzat valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása, nem érinti a Szerződés más rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

Pilisszentiván, 2017. szeptember hó 1. napja

CsatolmányMéret
Felhasználási feltételek363.52 kB